İletişim | Istcode 360° Dijital Pazarlama Ajansı
Skip to Menus Skip to Contents

İletişim

bir merhaba - zor değil

Birlikte çalışmak veya ne yaptığımız hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz, aşağıdaki bilgilerden iletişime geçebilirsiniz. Ofise de bekleriz.

:

Fazlasını Sorun

Yeni bir projeye mi başlamak istiyorsunuz?

Başlamak için tıklayın.

İletişim

1.Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz?

Tam İsim

Eksik Alan

Sektör veya şirket adı

Eksik Alan

E-mail

Eksik Alan

Telefon

Eksik Alan

Web adresi optional (şirket, marka web sitesi…)

Eksik Alan

2.Hangisi ile ilgileniyorsunuz?Birden fazla seçebilirsiniz

3.Bütçe ve projenin bitmesi gereken tarih nedir?

4.Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Describe your project 1000 char max
Tekrar yükle

Hata


Projenizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlerle en kısa zamanda iletişime geçiyor olacağız.

Gönderiliyor...
kapat
Son Güncelleme:  28  Ağustos,  2016

Kişisel Veriler Kanunu

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. e-ticaret altyapısı kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. ’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. ’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

1. Kişisel Veri Sahibi, Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti. ’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

Istcode Yazılım Danışmanlık Reklam ve Ticaret Ltd. Şti.

Nef 11 Offices, D Blok, D:3, 34006, Kağıthane/İstanbul

info@istcode.com

0212 806 26 33